1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประแผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง ..

ประแผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ 650 ตรม.
09 กุมภาพันธ์ 3104

ค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ 650 ตรม. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มพจ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 2104