1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สอบราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขต ..

สอบราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
09 สิงหาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีระหว่างวันที่ 9 - 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - เวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.kmutnb.ac.th และเว็บไซต์ของศูนย์จัดซื้อภาครัฐwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-7333  ในวันและเวลาราชการ