1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ รายการ โปรแกรมสำหรับการจ ..

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ รายการ โปรแกรมสำหรับการจำลองการผลิตขึ้นรูปโลหะแบบเพิ่มเนื้อวัสดุและโปรแกรมสำหรับการจำลองกระบวนการเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด
18 สิงหาคม 3109

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ รายการ โปรแกรมสำหรับการจำลองการผลิตขึ้นรูปโลหะแบบเพิ่มเนื้อวัสดุและโปรแกรมสำหรับการจำลองกระบวนการเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด 


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909