1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบภาพและเสียงห้องเรี ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566
25 กรกฎาคม 3108

การจัดซื้อจัดจ้างระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องอบรม อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ