1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ)
26 ธันวาคม 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำนวน 94 รายการ) 109,003.60 บาท สำนักหอสมุดกลาง มจพ.