1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..

ประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด
04 มกราคม 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศประกวดราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด