1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน
06 มิถุนายน 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน