1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางและTOR

ราคากลางและTOR
13 กันยายน 3103


ราคากลางและ TOR จ้างเหมาดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ

เสาวนีย์  ปทุมชาติ  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ โทร.02555-2000 ต่อ 2108