1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ..

ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำนวน 1 งาน
12 เมษายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางการจ้างจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จำนวน 1 งาน