1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภ ..

ประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Infoblox 1410, 1414, 1415VM) จำนวน 1 ระบบ
14 สิงหาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมระบบ (DNS Infoblox 1410, 1414, 1415VM ) จำนวน 1 ระบบ