1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ..

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ
28 พฤศจิกายน 3105

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ราการระบบห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จำนวน 1 ระบบ