1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการ Payload ขึ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการ Payload ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธันวาคม 3108

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

โทรศัพท์.02-555-2615