1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่า ..

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ
16 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ