1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความส ..

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2563
09 สิงหาคม 3105

-