1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการซฟต์แวร์บั ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการซฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 60 License
08 กุมภาพันธ์ 3108

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ โทร 038 627 000 ต่อ 5524