1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาค ..

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ซ่อมฝ้าเพดานของอาคารบริหารและอาคารหอประชุม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
07 มกราคม 3105

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3721 7300- 4 ต่อ 7317 , 0 3721 7333 ในวันและเวลาราชการ