1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ..

ประกาศแผนการเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ๑ งาน
26 สิงหาคม 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ๑ งาน