1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเสริม (Disk Shelf) สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) จำนวน 1 ชุด (สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา)
23 พฤษภาคม 3105

-