1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมา ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.) อาคารยิมเนเซียม และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
30 กันยายน 3108

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ. งานบริการสุขภาพ (ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ.) อาคารยิมเนเซียม และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ