1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่า ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
24 พฤษภาคม 3109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด