1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณส ..

การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน
15 พฤศจิกายน 3108

การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254,3255