1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง
28 พฤศจิกายน 3105

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 18 เครื่อง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  โทร. 02-555-2000 ต่อ 3506