1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เมษายน 3110

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)