1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุแบบพกพา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)
15 มีนาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุแบบพกพา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)