1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบแรงบิด ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบแรงบิด ขนาด 30 นิวตันเมตร พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 ชุด
26 มกราคม 3110

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดทดสอบแรงบิด ขนาด 30 นิวตันเมตร พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 ชุด