1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ M ..

ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ Management Server จำนวน 2 ชุด
25 ตุลาคม 3108

ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ Management Server จำนวน 2 ชุด