1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างความเร็วต ..

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างความเร็วต่ำ จำนวน 1 เครื่อง
30 ตุลาคม 3109

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างความเร็วต่ำ จำนวน 1 เครื่อง


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0-3862-7000 ต่อ 5304