1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุ ..

ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน
20 สิงหาคม 3107

ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน