1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคแบบ 2 ฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด
26 กันยายน 3109

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคแบบ 2 ฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร. 2909