1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิ ..

ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06 - M07 จำนวน 1 งาน
09 เมษายน 3110

ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06 - M07 จำนวน 1 งาน