1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื ..

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
28 พฤศจิกายน 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง