1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำ ..

ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2565) จำนวน 1 ระบบ
23 พฤศจิกายน 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2565) จำนวน 1 ระบบ