1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ..

ประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน
17 ธันวาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ผู้ใช้งาน