1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบส ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) 60KVA ห้องเซิฟเวอร์ (Data Center) จำนวน 1 งาน
11 มกราคม 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) 60 KVA ห้องเซิฟเวอร์ (Data Center) จำนวน 1 งาน