1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผงสวิทซ์และแผงปุ่มกดบริเวณด้านหน้าและภายใยลิฟต์โดยสารอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 3105

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผงสวิทซ์และแผงปุ่มกดบริเวณด้านหน้าและภายใยลิฟต์โดยสารอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง