1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับก ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง (Incremental Sheet Forming; ISF) จำนวน 1 ชุด
21 กันยายน 3109

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการกดขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง  

(Incremental Sheet Forming; ISF) จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร.2909