1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการะบบมอนิเตอร์เครือข ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการะบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
15 ธันวาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบมอนิเตอร์เครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยองจำนวน 1 ระบบ