1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจ ..

ประกาศเผยแพร่แผน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ตุลาคม 3105

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ขอประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2563 ตามเอกสารไฟล์แนบ