1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมระบบท่อ ห้องน้ ..

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมระบบท่อ ห้องน้ำฝั่งศาล ชั้น 1-6 52 จำนวน 1 งาน
21 กรกฎาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมระบบท่อ ห้องน้ำฝั่งศาล ชั้น 1-6 52 จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254,3255