1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ฐานข ..

ประกาศราคากลางต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ ฐานข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 รายการ สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
04 กุมภาพันธ์ 3107

ติดต่องานคลังและพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 2108