1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำรวจท ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาสำรวจทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด
26 ตุลาคม 3108

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการครุภัณฑ์ศึกษาสำรวจทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802