1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ปรัปปรุงร่าง TOR รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบ ..

ปรัปปรุงร่าง TOR รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำนวน 1 งาน
22 กุมภาพันธ์ 3109

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุฯสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 4245