1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแ ..

ประกาศราคากลาง งานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
08 พฤศจิกายน 3104

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ  กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี สำนักงานอธิการบดี 

โทร. 0 3721 7300 ต่อ 7317
โทรสาร. 0 3721 7333