1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
12 มีนาคม 3110


ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน  จำนวน 1 เครื่อง


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร. 2909