1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดลอง ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 36 ชุด
30 มีนาคม 3109

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. ๗๐๑๔