1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 กันยายน 3106 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตประจำ บริษัท พ.ศ. 2564
07 ตุลาคม 3106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์