1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะรายการ จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมแ ..

ประกาศผู้ชนะรายการ จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งต้นไม้ รอบ มจพ. วิทยาเขตระยอง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66) จำนวน 1 งาน
15 กันยายน 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตระยอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 038-627000 ต่อ 5103