1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบไม่รวมอะไหล่ (จำนวน 996 เครื่อง) จำนวน 1 งาน
06 กันยายน 3109

งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 6111