1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศสอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาค ..

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2561)
10 สิงหาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุสำนักงานคณบดี 
ห้อง 201 ชั้นอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  

ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.kmutnb.ac.th ,www.sciee.kmutnb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02555 2000 ต่อ 1145 , 0 3862 7000 , 06 2328 9722 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างต้องนำหลักฐาน มาดังนี้
กรณีผู้มีอำนาจมารับด้วยตนเอง

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                                                                  
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                        
(3) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
(1) หนังสือมอบอำนาจ(ติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย)                                                                
(2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(4) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
          พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง