1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ชุดเตรียมชิ้นงานทดสอบการกัดกร่อน ..

ประกาศร่าง TOR ชุดเตรียมชิ้นงานทดสอบการกัดกร่อน และโครงสร้างจุลภาคของโลหะ
26 มิถุนายน 3109

ประกาศร่าง TOR ชุดเตรียมชิ้นงานทดสอบการกัดกร่อน และโครงสร้างจุลภาคของโลหะ